Na podstawie Prospektu przedmiotem Oferty jest do 2.320.062 Akcji Oferowanych, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowiących 49% kapitału zakładowego Spółki oraz 49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Prospekt został sporządzony ponadto w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich 4.734.820 akcji Spółki, tj. 1.752.227 akcji serii A, 203.600 akcji serii B, 30.600 akcji serii C, 484.400 serii D, 232.200 akcji serii E, 1.630.000 akcji serii F, 94.200 akcji serii G, 32.000 akcji serii H, 163.000 akcji serii I oraz 112.593 akcji serii J.
Na potrzeby składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcjonariusze Sprzedający, na podstawie rekomendacji Menadżerów Oferty, ustalili Cenę Maksymalną na 66,5 zł za jedną Akcję Oferowaną.

PBKM prospekt emisyjny.pdf