Audytor:

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (dalej PwC), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PBKM S.A za rok 2017 i 2018.

Wybór spółki PwC rekomendowany był przez Zarząd PBKM SA.

Spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 144.

Informacja o treści obowiązującej w PBKM S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w PBKM S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w PBKM S.A., po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Polityka różnorodności:

Spółka nie publikuje na stronie internetowej informacji zawierającej opis stosowanej polityki różnorodności.

Informacja o zakresie stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016

GPW_dobre_praktyki_PBKM.pdf

PBKM_ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ NA LATA 2019-2020.pdf