Wybrane skorygowane pozycje 20132014*2015*2016
Przychody (w mln PLN) 72,1 85,0 104,8 128,8
EBITDA* (w mln PLN) 13,3 18,9 27,3 35,2
Zysk netto* (w mln PLN) 8,0 13,1 18,0 23,6

* dane skorygowane o jednorazowe zdarzenia, zysk netto z działalności kontynuowanej

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat 2013*2014*2015*2016*
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w mln PLN) 72,1 85 104,8 128,8
Koszty działalności operacyjnej (w mln PLN) -60,4 -68,1 -89,2 -98,9
Zysk (strata) ze sprzedaży (w mln PLN) 11,8 17 15,7 29,9
EBITDA (w mln PLN) 13,3 15,1 20 35,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (w mln PLN) 10,4 11,9 15,4 30,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (w mln PLN) 10 11,2 15,3 28,9
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (w mln PLN) 8 9,9 9,1 23,6

* dane zbadane przez biegłego rewidenta

PBKM - Wybrane dane finansowe skorygowane 2013-2016.xlsx