Wybrane skorygowane pozycje20132014*2015*2016*2017*
Przychody (w mln PLN) 72,1 85,0 104,8 128,8148,9
EBITDA* (w mln PLN) 13,3 18,9 27,3 35,245,7
Zysk netto* (w mln PLN) 8,0 13,1 18,0 23,630,5

* dane skorygowane o jednorazowe zdarzenia, zysk netto z działalności kontynuowanej

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat2013*2014*2015*2016*2017*
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w mln PLN) 72,1 85 104,8 128,8148,9
Koszty działalności operacyjnej (w mln PLN) -60,4 -68,1 -89,2 -98,9-109,4
Zysk (strata) ze sprzedaży (w mln PLN) 11,8 17 15,7 29,939,5
EBITDA (w mln PLN) 13,3 15,1 20 35,246,0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (w mln PLN) 10,4 11,9 15,4 30,440,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (w mln PLN) 10 11,2 15,3 28,938,4
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (w mln PLN) 8 9,9 9,1 23,629,9

* dane zbadane przez biegłego rewidenta

PBKM_Wybrane-dane-finansowe_2013-2017.xlsx