Grupa PBKM, przewodząca międzynarodowej Grupie Famicord, największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych – w pierwszym kwartale 2018 roku wypracowała 13,1 mln zł EBITDA (wzrost o 38,1 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego (B2C) i w segmencie B2B na poziomie 36,1 mln zł, czyli o 6,9 proc. wyższe w porównaniu rok do roku. Sprzedaż w segmencie B2C stanowi około 88,8 proc. sprzedaży Grupy. Skonsolidowany zysk netto w 1Q 2018 wyniósł 9,8 mln zł.

Czytaj więcej >o Solidne wyniki Grupy Polski Bank Komórek Macierzystych w 1Q 2018 r.

Famicord AG - szwajcarska spółka z Grupy PBKM, działającej w Europie pod nazwą Grupa Famicord, przejmuje 100% udziałów w spółce Biocell Lugano SA za kwotę nie większą niż 1,6 mln euro (ok. 6,9 mln PLN). Umowa pomiędzy akcjonariuszami spółki Biocell Lugano SA i Famicord AG została podpisana w dniu 17 maja 2018 r.

Biocell Lugano posiada w miejscowości Contone w Szwajcarii nowoczesne laboratorium do preparatyki i przechowywania komórek macierzystych z płynu owodniowego i łożyska. Biocell Lugano swoje usługi kieruje do klientów biznesowych (B2B) i indywidualnych, głównie z Włoch.

Czytaj więcej >o Grupa PBKM kupuje laboratorium w Szwajcarii

Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord - największy w Europie pod względem liczby nowo pozyskanych próbek bank komórek macierzystych, w dniu 14 maja 2018 r. ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln PLN. Na emisję obligacji PBKM zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki. Obligacje będą emitowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do nie więcej niż 149 inwestorów.

Pozyskane z emisji środki finansowe zamierzamy wykorzystać na inwestycje w dalszy rozwój Grupy PBKM, przede wszystkim na planowane akwizycje podmiotów prowadzących banki komórek macierzystych w Europie. Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku planujemy dalszą ekspansję geograficzną. Prowadzimy analizy nowych rynków w Europie, a także rozszerzoną analizę rynków, gdzie prowadzimy działalność, pod kątem potencjalnych inwestycji. Na tych rynkach najbardziej interesują nas przejęcia liderów lub atrakcyjnych podmiotów z perspektywami szybkiego zwiększenia skali działalności. Rozważamy również możliwości wejścia na nowe rynki poza Europą, które charakteryzują się na ogół wyższymi cenami i mniejszą konkurencją, niż europejskie - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

W emisji obligacji PBKM będzie pośredniczył Bank Zachodni WBK S.A. Spółka będzie mogła emitować obligacje w ramach programu w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK tzw. umowy emisyjnej określającej zasady emisji obligacji. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst - alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Czytaj więcej >o Polski Bank Komórek Macierzystych przeprowadzi emisję obligacji o wartości 100 mln PLN