Zgodnie z obowiązującą w Polskim Banku Komórek Macierzystych polityką dywidendową, Zarząd zamierza corocznie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej, niż 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PBKM S.A. wypracowanego w roku poprzednim, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Kapitałowej PBKM S.A. oraz jej planów inwestycyjnych.